Polityka prywatności

Strony internetowe, które należą do nas to: https://mgaura.pl oraz https://vectusepilacja.pl 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:|

Tomasz Gaura M. Gaura Dermatologia, Dermatologia Estetyczna, Kosmetologia,
ul. Listopadowa 28, 60-153 Poznań, NIP 8861855084, Regon 301236698.

Możesz skontaktować się z administratorem pod adresem e-mail:
gabinet@vectusepilacja.pl, gabinet@mgaura.com lub nr telefonu 0048 510 235 281.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej/estetycznej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych/estetycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne i zostało określone w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących przechowywania dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej/estetycznej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych, w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być:
podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora,
podmioty zajmujące się serwisem sprzętu medycznego,
ubezpieczyciel finansujący badania lub leczenie.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 
TOP